Les rajoles d’oficis del segle XVII - Cultura i Paisatge

Les rajoles d’oficis del segle XVII

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.

Les primeres rajoles decorades del Principat sembla que corresponen al segle XIII. Són rars exemplars pintats en verd i morat sobre fons blanc, estil que perdura durant el segle XIV. Als segles XV i XVI, la rajoleria catalana s’inspira decisivament en la valen – ciana, i els motius són ara realitzats en blau sobre el fons blanc d’estany. A mitjans s. XVI n’apareix tími – dament la primera policromia, que a base de verds i grocs apagats es barreja inicialment amb els blaus del gòtic residual. La policromia esdevé molt més viva a finals del mateix segle, i a la primera meitat del XVII esdevé llampant i lluminosa. Pintades eficaçment amb els òxids de cobalt, de coure, de ferro, de cadmi, d’antimoni i de manganès, sobre el blanc estannífer, les rajoles policromes catalanes assoleixen, des del segle XVII, una vivacitat realment impactant.

Obteniu actualitzacions en temps real directament al vostre dispositiu, subscriu-vos ara.